pozwolenie wodnoprawne

Czym są pozwolenia wodnoprawne niezbędne do inwestycji?

Projektując inwestycje budowlane i chcąc wykorzystać pobliskie zasoby wodne należy wziąć pod uwagę aspekty prawne. Wykorzystując dostępne zasoby wodne w pobliżu lub na terenie inwestycji należy uzyskać odpowiednie uprawnienia, zgody oraz pozwolenia. Do jednych z nich należy pozwolenie wodnoprawne, które jest regulowane z artykułem 388 ustawy 1 prawa wodnego.

Pozwolenie urzędowe a wody gruntowe

pozwolenie wodnoprawne Zgoda na wykorzystanie zasobów wodnych uregulowana jest prawnie i uzyskując pozwolenie, należy uiścić stosowną opłatę. Prosząc o pozwolenie można zdecydować się na drogę listowną oraz na wizytę w urzędzie. Ale do czego jest potrzebne? Pozwolenie wodnoprawne przed inwestycją w usługi wodne, czym jest korzystanie z wód w gospodarstwie domowym jest niezbędne. Szczególne korzystanie z wód, czym jest odwadnianie gruntów czy upraw lub ich nawadnianie. Do innych usług, do których jest ono potrzebne jest: obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej, rekultywacja wód powierzchniowych czy podziemnych, wykonanie jakiś urządzeń wodnych, wprowadzanie do wód substancji hamujących rozwój glonów lub przez prowadzenie rur wałach przeciwpowodziowych czy przez płynące wody powierzchniowe. Do urządzeń, które również wymagają pozwolenia wodnoprawnego można zaliczyć urządzenia piętrzące, przeciwpowodziowe, regulacyjne, kanały, rowy, sztuczne zbiorniki wodne, stawy zwykłe i stawy rybne, urządzenia kanalizacyjne, urządzenia służące do połowu ryb i ich chowu, mury oporowe, nabrzeża, bulwary, mosty, przystanie i pomosty.

pozwolenie wodnoprawne Wysyłając lub składając wniosek o zgodę wodnoprawną można oczekiwać do 30 dni. Jeśli organ nie wniesie sprzeciwu, można rozpocząć inwestycję nie później niż w przeciągu 3 lat od złożenia wniosku. Wobec tego organ właściwy ma prawo do milczenia. Wniosek o zezwolenie można składać równocześnie z wnioskiem o budowę. Należy pamiętać, że wniosek na to pozwolenie należy złożyć przed inwestycją, aby bez żadnych przeciwwskazań móc spokojnie rozpocząć budowę i inwestycję. Jeśli chodzi koszt zgody na wykorzystanie wód powierzchniowych czy podziemnych, to opłata wynosi 221,34 złotych. Jedna decyzja może nieść za sobą kilka pozwoleń, a w konsekwencji czego opłata powiększa się o liczbę pozwoleń. Opłata maksymalna, jaka nie może zostać przekroczona to 4460,80 złotych.

Planując inwestycję i pragnąc wykorzystać wody, które są na terenie inwestycji lub w jej pobliżu należy najpierw złożyć wniosek i uzyskać stosowne pozwolenie wodnoprawne. Kwota zgody wynosi kilkaset do kilku tysięcy złotych. Zezwolenia wydawane są indywidualnie i czasami można go nie uzyskać. Należy jednak pamiętać, że działanie bez pozwolenia niesie za sobą karę finansową lub pozbawienia wolności.